Uchwała Nr XXVII/195/2017
Rady Gminy Ostróda
z dnia 17 lutego 2017 r.
 
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Ostróda na lata 2016-2019
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, z późn. zm.) oraz art. 87 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1446, z późn. zm.), Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje:
 
§ 1. W podrozdziale 7.2. „Zabytki objęte prawnymi formami ochrony” Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Ostróda na lata 2016-2019, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXIII/156/2016 Rady Gminy Ostróda z dnia 21 września 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Ostróda na lata 2016-2019, wprowadza się następujące zmiany:
 
1) w zdaniu pierwszym skreśla się liczbę „52”;
 
2) w tabeli, po wierszu
 
Glaznoty
ogrodzenie cmentarza przykościelnego w zespole kościoła ewangelickiego
XIX w.
A-3004 z 25.01.1990 r.
dopisuje się wiersz
Glaznoty
most kolejowy nad rz. Gizelą, mur.
1910
A-4594 z 05.04.2012 r.
3) w tabeli, po wierszu
Smykówko
budynek gorzelni, murowany,
ob. w ruinie
koniec XIX w.
A-3074 z 15.01.1991 r.
dopisuje się wiersz
Stare Jabłonki
zespół stacji kolejowej
2 poł. XIX w.
A-4591 z 09.03.2012 r.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
 
Przewodniczący Rady Gminy Ostróda
Janusz Sadowski
 
Data przekazania do publikacji: 20.02.2017r.
Osoba przekazująca: Magdalena Kamińska

Sporządził/a: Magdalena Kamińska
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 20.02.2017, ostatnia aktualizacja: 20.02.2017, odsłon: 740


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15238733
odsłon strony

Aktualnie mamy
52 gości