Uchwała Nr XXVII/188/2017
Rady Gminy Ostróda
z dnia 17 lutego 2017 r.
 
w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej im. Synów Pułku w Starych Jabłonkach
 
     Na podstawie art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, z późn. zm.) Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje:
 
     § 1. Rada Gminy Ostróda zamierza zlikwidować z dniem 31 sierpnia 2017 r. Szkołę Podstawową im. Synów Pułku w Starych Jabłonkach.
 
     § 2. Przyczyną zamierzonej likwidacji jest niewielka liczba dzieci uczęszczających do placówki.
 
     § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Gminy Ostróda
Janusz Sadowski
 
Data przekazania do publikacji: 21.02.2017r.
Osoba przekazująca: Ewa Malinowska
 
 
 
Uzasadnienie
do projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej im. Synów Pułku w Starych Jabłonkach
 
     Zgodnie z art. 59 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r., poz. 1943, z późn. zm.) szkoła publiczna może być zlikwidowana z końcem roku szkolnego przez organ prowadzący szkołę, po zapewnieniu przez ten organ uczniom możliwości kontynuowania nauki w innej szkole publicznej tego samego typu. Organ prowadzący jest obowiązany, co najmniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji, zawiadomić o zamiarze likwidacji szkoły: rodziców uczniów, właściwego kuratora oświaty oraz organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego właściwej do prowadzenia szkół danego typu. Szkoła lub placówka publiczna prowadzona przez jednostkę samorządu terytorialnego może zostać zlikwidowana po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty.
     W świetle powyższego, w celu uruchomienia procedury likwidacji Szkoły Podstawowej w Starych Jabłonkach, konieczne jest, w pierwszej kolejności, podjęcie przez Radę Gminy Ostróda uchwały intencyjnej w sprawie zamiaru likwidacji szkoły, która stanowić będzie podstawę zawiadomienia rodziców uczniów tej szkoły oraz właściwego kuratora oświaty o planowanej likwidacji, stosownie do powołanego art. 59 u.s.o. Ww. zawiadomienie winno nastąpić w terminie do końca lutego br. (na 6 miesięcy przed terminem likwidacji). Uchwała w sprawie likwidacji szkoły podlega również zaopiniowaniu przez związki zawodowe, zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2015 r., poz. 1881 z późn. zm.). Po uzyskaniu wymaganych prawem opinii oraz po zawiadomieniu rodziców, Rada Gminy będzie uprawniona do podjęcia właściwej uchwały w sprawie likwidacji szkoły, pod warunkiem wyrażenia przez kuratora oświaty pozytywnej opinii nt. likwidacji.
 
     Podstawowym uzasadnieniem likwidacji ww. placówki jest znikoma liczba uczniów uczęszczających do szkoły, nieodpowiednia baza lokalowa, jak również możliwość zapewnienia uczniom kształcenia w placówce oferującej wyższy standard dydaktyczny, co niewątpliwie przyczyni się do ich lepszego rozwoju.
 
     Do obwodu Szkoły Podstawowej im. Synów Pułku w Starych Jabłonkach wchodzą następujące miejscowości: Buńki, Gąski, Jabłonka, Kątno, Stare Jabłonki, Zawady Małe, Żurejny. Z analizy arkuszy organizacji pracy szkoły wynika, że do placówki uczęszczają jedynie uczniowie z miejscowości Stare Jabłonki i Kątno. W roku szkolnym 2016/2017 obowiązkowi szkolnemu podlega 25 dzieci, z czego w szkole uczy się 17 uczniów, w tym w klasie I - 0 uczniów, w klasie II - 10 uczniów, w klasie III - 7 uczniów. 9 dzieci uczęszcza do innych szkół.
 
     Liczba dzieci z rocznika 2008 - 2017 w obwodzie szkoły przedstawia się następująco:
 
LICZBA DZIECI Z ROCZNIKA 2008-2017 (na dzień 8 lutego 2017 r.)
 
ROCZNIK
Stare Jabłonki
Kątno
Buńki
Gąski
Jabłonka
Zawady Małe
Żurejny
2008
7
2
-
1
-
-
-
2009
6
2
-
-
-
1
-
2010
10
1
-
-
-
1
-
2011
5
1
-
1
-
1
-
2012
9
3
1
-
-
-
-
2013
5
1
-
-
-
1
-
2014
8
4
-
-
-
-
-
2015
5
1
-
-
-
-
-
2016
4
-
-
-
-
-
1
2017
-
-
-
-
-
-
-
RAZEM
59
15
1
2
0
4
1
 
     Po likwidacji Szkoły Podstawowej w Starych Jabłonkach miejscowości z obwodu przejmie Szkoła Podstawowa w Zwierzewie, do której bezpłatny dowóz uczniów organizuje Gmina Ostróda. Czas dojazdu uczniów do szkoły wyniesie ok. 10 min. Odległość do szkoły to ok. 5-6 km. Szkoła Podstawowa w Zwierzewie wyposażona jest w: 6 sal dydaktycznych, pracownię komputerową, bibliotekę z 10 stanowiskami komputerowymi i dostępem do internetu, pokój nauczycielski, pokój pedagoga oraz nowoczesny sprzęt dydaktyczny i multimedialny (tablica interaktywna, projektory w każdej klasie, komputery na stanowiskach nauczycielskich).Szkoła posiada zaplecze sportowe - salę gimnastyczną, siłownię, boisko trawiaste do piłki nożnej, siatkowej, koszykowej. Szkoła osiąga dobre wyniki na sprawdzianie po szkole podstawowej - IV - VI stanin.Należy nadmienić, że budynek w ostatnich latach przeszedł termomodernizację - został docieplony, wymieniono instalację centralnego ogrzewania, stolarkę okienną.
     W szkole funkcjonuje świetlica dla uczniów, którzy muszą dłużej zostać w placówce ze względu na czas pracy rodziców, organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia opieki. Szkoła zapewnia także, korzystając z usług firmy zewnętrznej, dożywianie dzieci w formie obiadów.
     Budynek Szkoły Podstawowej w Starych Jabłonkach wymaga natomiast gruntownego remontu, m.in. ogrzewania, węzła higieniczno - sanitarnego, którego przeprowadzenie, z uwagi na liczbę dzieci uczęszczających do placówki, nie jest ekonomicznie uzasadnione.
W Starych Jabłonkach Gmina zamierza rozwijać ofertę edukacyjną dotyczącą wychowania przedszkolnego, w związku z pozostającą na etapie prac przygotowawczych budową przedszkola samorządowego, co powoduje, że realizacja funkcji oświatowej w ww. miejscowości nie zostanie zaprzestana. W Szkole Podstawowej w Starych Jabłonkach zatrudnionych jest w chwili obecnej 7 nauczycieli z pełnymi kwalifikacjami, w tym 3 w pełnym wymiarze pracy oraz 4 w niepełnym, 2 sprzątaczki - 0,25 i 0,5 etatu oraz księgowa - 0,25 etatu. Pracownicy pedagogiczni od nowego roku szkolnego zostaliby zatrudnieni w przekształcanym w publiczną Szkołę Podstawową dotychczasowym Gimnazjum im. Żołnierza Polskiego w Durągu.
     Optymalne wykorzystanie sal dydaktycznych w stosunku do ilości uczniów Szkoły Podstawowej w Zwierzewie, przełoży się niewątpliwie na zmniejszenie kosztów utrzymania dziecka, które w roku szkolnym 2015/2016 wynosiły w Szkole Podstawowej w Starych Jabłonkach ok. 20 000 zł, w placówkach prowadzonych przez Gminę średnio: ok. 12 000 zł. Ponadto Szkoła Podstawowa w Zwierzewie będzie w stanie zaoferować szerszą ofertę edukacyjną dla przejętych dzieci w związku z posiadanym zapleczem i wyposażeniem.
 
     Po likwidacji szkoły w Starych Jabłonkach planuje się przeznaczyć budynek na cele kulturalne dla lokalnej społeczności.

Sporządził/a: Ewa Malinowska
Umieścił/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 21.02.2017, ostatnia aktualizacja: 21.02.2017, odsłon: 884


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15235939
odsłon strony

Aktualnie mamy
28 gości