Uchwała Nr XXVII/132/04

Rady Gminy Ostróda

z dnia 8 listopada 2004 r.

 

w sprawie: zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie

 

      Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. „c” i art.58 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. Z 2001r Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art.48 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r Nr 15, poz. 148 z późniejszymi zmianami ) - Rada Gminy ustala co następuje:

 

      § 1.1. Zaciąga się pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie w wysokości 732.000 zł, słownie: siedemset trzydzieści dwa tysiące zł. w 2004 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Lubajny - etap I.

 

      2. Kwota pożyczki zostanie przelana na rachunek gminy w następujących terminach do dn. 15.12.2004r - 300.000 zł do dn. 30.04.2005r - 300.000 zł, do dn. 30.06.2005r - 132.000 zł

 

      § 2.1. Spłata pożyczki nastąpi w ratach rocznych, począwszy od 2006 roku -32.000 zł, w 2007 r - 150.000 zł, w 2008 r -150.000 zł, w 2009r -200.000 zł, w 2010r - 200.000 zł.

 

      2. Oprocentowanie pożyczki zostało określone na 0,4 (słownie: cztery dziesiąte) stopy procentowej redyskonta weksli ustalonej przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego.

 

      § 3.1. Źródłem dochodu, z którego będzie następowała spłata pożyczki będą wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych.

 

      2. Formą zabezpieczenia spłaty pożyczki, odsetek będzie weksel własny in. blanco wraz z deklaracją wekslowa.

 

      § 4. Zadanie inwestycyjne, dla którego Rada podejmuje uchwałę o zaciągnięciu długoterminowej pożyczki jest zapisana w budżecie gminy na 2004 rok, określone załącznikiem Nr 5 do uchwały Rady Gminy w Ostródzie Nr XVII/82/04 z dnia 30.01. 2004 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2004.

 

      § 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

      § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

 

data publikacji: 28.11.2004, ostatnia aktualizacja: 28.11.2004, odsłon: 1 015


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16541167
odsłon strony

Aktualnie mamy
27 gości