Uchwała Nr XXVII/128/04

Rady Gminy Ostróda

z dnia 8 listopada 2004r.

 

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2005r.

 

      Na podstawie § 147 ust. 1 Statutu Gminy Ostróda (Dz. Urz. Woj. Warmińsko - Mazurskiego z 2002r. Nr 149, poz. 2046) Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

      § 1. Zatwierdza się plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2005r. stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

      § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Załącznik do Uchwały

nr XXVII/128/04

Rady Gminy Ostróda

z dnia 8 listopada 2004r.

 

Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2005 rok

 

Lp.

Tematyka

Termin

Sprawozdawcy i uczestnicy

1.

Wykorzystanie środków zewnętrznych w realizacji inwestycji infrastrukturalnych

m-c styczeń

Kierownik

Ref. IGK

2.

Zaopiniowanie sprawozdania wykonania budżetu gminy za 2004r.

i wystąpienie z wnioskiem w sprawie absolutorium

m-c luty

m-c luty

(2 posiedzenia)

Skarbnik Gminy

3.

Plan remontów gminnych placówek oświatowych

m-c kwiecień

(2 posiedzenia)

Skarbnik Gminy,

Kierownik

Ref. Oś. K i S

4.

Funkcjonowanie jednostek organizacyjnych gminy:

GOK-u i GBP w warunkach samodzielności finansowej

m-c maj

(2 posiedzenia0

Skarbnik Gminy,

Dyrektor GBP,

Dyrektor GOK

5.

Wykorzystanie środków na remonty i utrzymanie dróg gminnych

m-c wrzesień

(2 posiedzenia)

Kierownik

Ref. IGK

6.

 

Stan realizacji poprzez Urząd Gminy zleconych zadań rządowych z zakresu ewidencji ludności i wydawania dowodów osobistych

 

 

miesiąc październik

 

Kierownik Ref. Spraw Obywatelskich

7.

Kontrola stanu wydatkowania środków na zadania z zakresu pomocy społecznej

m-c listopad

Kierownik GOPS

8.

Kontrole zlecone przez Radę Gminy

2 (posiedzenia)

Wskazani przez Radę Gminy

 

 

Preliminarz wydatków związanych z przeprowadzeniem kontroli.

 

Planuje się 13 posiedzeń Komisji w okresie od stycznia do grudnia 2005r.

 

Przewodniczący i członkowie Komisji pobierają zryczałtowane diety miesięczne rekompensujące koszty i utracone dochody w związku z pracą w Radzie Gminy.

 

Wysokość diet:

 

1. Przewodniczący Komisji - 66% minimalnego wynagrodzenia za pracę.

 

2. Członkowie Komisji - 52,5% minimalnego wynagrodzenia za pracę.

 

Planowanych jest, w ramach prac Komisji, 6 wyjazdów w teren samochodem służbowym. Koszt ich wyniesie:

 

6x50 km (planowana długość wyjazdu) x 0,4 PLN (koszt paliwa i amortyzacja 1 km)= 120 PLN

 

 

data publikacji: 28.11.2004, ostatnia aktualizacja: 28.11.2004, odsłon: 1 012


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16679957
odsłon strony

Aktualnie mamy
12 gości