Uchwała Nr XXVI/216/2020
Rady Gminy Ostróda
z dnia 11 września 2020 r.
 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ostróda dla terenu położonego w obrębach Mała Ruś, Morliny, Tyrowo oraz Górka, gmina Ostróda
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 9 ust. 1, ust. 3 i ust. 3a w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje:
 
§ 1. Przystępuje się do zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ostróda” przyjętego uchwałą Nr XVII/137/2019 Rady Gminy Ostróda z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ostróda.
 
§ 2. 1. Zmiana studium obejmuje swym zasięgiem teren zlokalizowany w obrębach Mała Ruś, Morliny, Tyrowo oraz Górka, gmina Ostróda.
 
2. Obszar objęty zmianą studium został przedstawiony na załącznikach Nr 1, Nr 2 i Nr 3 do niniejszej uchwały.
 
§ 3. Zakres zmiany studium obejmuje problematykę wynikającą z art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
 
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda.
 
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Załącznik nr 1 do uchwały nr XXVI/216/2020.
Załącznik nr 2 do uchwały nr XXVI/216/2020.
Załącznik nr 3 do uchwały nr XXVI/216/2020.
 

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda

Janusz Sadowski

 

Data przekazania do publikacji: 18.09.2020
Osoba przekazująca: Magdalena Czerwonka

Sporządził/a: Magdalena Czerwonka
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 18.09.2020, ostatnia aktualizacja: 18.09.2020, odsłon: 607


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15803167
odsłon strony

Aktualnie mamy
27 gości