Uchwała Nr XXVI/213/2020
Rady Gminy Ostróda
z dnia 11 września 2020 r.
 
w sprawie przyjęcia przez Gminę Ostróda prowadzenia spraw z zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
 
Na podstawie art. 8 ust. 2 i art. 18 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje:
 
§ 1. Gmina Ostróda przyjmuje prowadzenie w 2020 r. spraw z zakresu administracji rządowej dotyczących utrzymania cmentarza ofiar cywilnych z okresu II wojny światowej w Zawadach Małych.
 
§ 2. Szczegółowe zasady przyjęcia utrzymania cmentarza ofiar cywilnych z okresu II wojny światowej w Zawadach Małych określi  zawarte porozumienie.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Data przekazania do publikacji: 18.09.2020
Osoba przekazująca: Karol Hładyszewski

Sporządził/a: Karol Hładyszewski
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 18.09.2020, ostatnia aktualizacja: 18.09.2020, odsłon: 341


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16070655
odsłon strony

Aktualnie mamy
33 gości