Uchwała Nr XXVI/175/2016
Rady Gminy Ostróda
z dnia 22 grudnia 2016 r.
 
w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016
 
Na podstawie art. 263 ust. 2 i ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje:
 
§ 1.Ustala się wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016 oraz określa ostateczne terminy dokonania wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
 
§ 2.Ustala się plan finansowy wydatków, o których mowa w § 1, w podziale na działy, rozdziały klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
 
§ 3.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda.
 
§ 4.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Gminy Ostróda
Janusz Sadowski
 
 Załącznik Nr 1
 do uchwały Nr XXVI/175/2016
 Rady Gminy Ostróda
 z dnia 22 grudnia 2016 r.
 
Wykaz planowanych wydatków budżetu gminy, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016
 
 
Lp.
Dział
Rozdział
Wyszczególnienie
Kwota (w zł)
Termin realizacji
1
2
3
4
5
6
1
010
01010
Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej tj. budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w m. Morliny oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Lichtajny wraz z budową sieci wodociągowej m. Dziadyk
312.699,73
30.06.2017 r.
2
900
90019
Porządkowanie gospodarki wodno- ściekowej poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w m. Ryńskie wraz z remontem oczyszczalni w Samborowie oraz budową kanalizacji sanitarnej w m. Kątno etap II i Ornowo /dokumentacja projektowa sieć wodno- kanalizacyjna i modernizacja SUW/
125.000,00
30.06.2017 r.
RAZEM:
437.699,73
 
 
 Załącznik Nr 2
 do uchwały Nr XXVI/175/2016
 Rady Gminy Ostróda
 z dnia 22 grudnia 2016 r.
 
Plan finansowy wydatków budżetu gminy, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016
 
 
Dział
Rozdział
Wyszczególnienie
Plan wydatków:
Ogółem (w zł)
z tego wydatki majątkowe (w zł)
1
2
3
4
5
010
 
Rolnictwo i łowiectwo
312.699,73
312.699,73
 
01010
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
312.699,73
312.699,73
900
 
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
125.000,00
125.000,00
 
90019
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków
z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
125.000,00
125.000,00
RAZEM:
437.699,73
437.699,73
 
Data przekazania do publikacji: 28.12.2016r.
Osoba przekazująca: Monika Klimowska

Sporządził/a: Teresa Ołowska
Umieścił/a: Beata Milewska-Piotrowska
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 28.12.2016, ostatnia aktualizacja: 28.12.2016, odsłon: 771


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16458776
odsłon strony

Aktualnie mamy
47 gości