Uchwała Nr XXVI/125/04

Rady Gminy Ostróda

z dnia 27 września 2004 r.

 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Zwierzewo i część obrębu Lubajny gm. Ostróda

 

      Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142poz.1591 oraz z 2002 r. Nr 23, póz. 220, Nr 62, póz. 558, Nr 113, póz. 984, Nr 214, póz. 1806) oraz art. 26 ustawy z dnia 1 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r, Nr15, póz. 139, Nr 109, póz. 1157 i Nr 120 , póz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 5, póz. 42, Nr 14, póz. 124, Nr 100, póz. 1085, Nr 115, póz. 1229 i Nr 154, póz. 1804 z 2002 r. Nr 25 , póz. 253, Nr 113, póz. 984, Nr 130, póz. 1112) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, póz. 717 oraz z 2004r. Nr 6, póz. 41, nr 141, póz. 1492) Rada Gminy Ostróda uchwala co następuje:

 

      § 1. W załączniku Nr 1 do uchwały Nr XVIII/86/04 Rady Gminy Ostróda z dnia 27 lutego 2004 r. arkusz 9 i 10 otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

 

      § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda.

 

      § 3. Uchwała wchodzi wżycie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

 

      

Unieważnienie uchwały

 

        Wojewoda                                                                                                                                         

Warmińsko - Mazurski                                                                         Olsztyn, 29.10.2004r.

 

 

PN.0911 - 240/04

 

Rozstrzygniecie nadzorcze

 

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządnie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) stwierdzam nieważność uchwały Nr XXVI/125/04 Rady Gminv Ostróda z dnia 27 września 2004r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Zwierzewo i części obrębu Lubajny gm. Ostróda.

 

Uzasadnienie

 

Uchwałą, o której mowa na wstępie, Rada Gminy Ostróda zmieni ta uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Zwierzewo i części obrębu Lubajny gm. Ostróda w ten sposób, iż w załączniku Nr 1 do uchwały Nr XVIII/86/04 z dnia 27 lutego 2004r. arkuszom Nr 9 i 10 nadała nowe brzmienie jak w załącznikach do uchwały Nr XXVI/125/04.

Przedmiotowa uchwała jest sprzeczna z prawem.

W świetle ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z późn.zm.), nie jest możliwa zmiana funkcji terenu w drodze zmiany uchwały, polegającej na wymianie arkuszy załączników do planu, bez zachowania procedury określonej w art. 17 ustawy.

Omawiana uchwała podjęta została z pominięciem trybu, o którym mowa w art. 17 ustawy, co - zgodnie z art. 28 -powoduje jej nieważność.

Ponadto, w podstawie prawnej uchwały powołany został art. 26 nieobowiązującej ustawy z dnia 7 lipca, 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym jak też analogiczny przepis art. 21ustawy aktualnie obowiązującej z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. W ocenie organu nadzoru przepis art. 26 jest zbędny.

 

Dlatego orzeczono jak w sentencji.

 

Od niniejszego rozstrzygnięcia służy prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie za pośrednictwem Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z powodu jego niezgodności z prawem w terminie 30 dni od daty jego otrzymania.

 

Otrzymują:

1) Przewodniczący Rady Gminy w Ostródzie,

2) Wójt Gminy Ostróda.

 

 

Wojewoda

Warmińsko Mazurski

Stanisław Szatkowski

 

 

data publikacji: 28.11.2004, ostatnia aktualizacja: 28.11.2004, odsłon: 936


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16085492
odsłon strony

Aktualnie mamy
14 gości