Uchwała Nr XXV/116/04

Rady Gminy Ostróda

z dnia 4 sierpnia 2004 r.

 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki Nr 53/2 w miejscowości Idzbark.

 

      Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. / i art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm. / Rada Gminy Ostróda u c h w a l a co następuje:

 

      § 1. Postanawia się przystąpić do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 53/2 w miejscowości Idzbark zgodnie ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ostróda „ / tekst i rysunek w skali 1: 25000 / zatwierdzonym uchwałą Nr XLII/306/98 Rady Gminy w Ostródzie z dnia 27 maja 1998 r.

 

      § 2. 1. Teren opracowania obejmuje teren działki Nr 53/2 w miejscowości Idzbark.

 

      2. Granice opracowania planu przedstawia załącznik graficzny w skali 1: 1000 stanowiący integralną część niniejszej uchwały.

 

      § 3. Przedmiotem planu jest przeznaczenie gruntu rolnego pod zabudowę zagrodową.

 

      § 4. Zakres i uwarunkowania określone w Studium, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały należy uwzględnić w opracowywanym planie miejscowym.

 

      § 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

      § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

data publikacji: 28.11.2004, ostatnia aktualizacja: 28.11.2004, odsłon: 957


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16100862
odsłon strony

Aktualnie mamy
21 gości