Uchwała Nr XXIX/206/2017
Rady Gminy Ostróda
z dnia 28 marca 2017 r.
 
w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego
 
Na podstawie art. 13 ust.1, art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) w związku z § 3 uchwały Nr LI/318/2014 Rady Gminy Ostróda z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości Gminy Ostróda oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2014 r. poz. 1935) Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje:
 
§ 1. Przeznacza się do sprzedaży część nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Ornowo, oznaczonej jako działki ew. Nr: 76/2, 76/4, 76/5, 76/6, 76/7, 76/8, 76/9, 76/10, 76/11, 76/12, 76/13, 76/14, 76/15, 76/16, 76/17, 76/18, 76/20, 76/21, 76/22.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Gminy Ostróda
Janusz Sadowski
 
Data przekazania do publikacji: 29.03.2017r.
Osoba przekazująca: Magdalena Burzycka

Sporządził/a: Magdalena Burzycka
Umieścił/a: Beata Milewska-Piotrowska
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 29.03.2017, ostatnia aktualizacja: 29.03.2017, odsłon: 708


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15214563
odsłon strony

Aktualnie mamy
13 gości