Uchwała Nr XXIV/168/2016
Rady Gminy Ostróda
z dnia 9 listopada 2016 r.
 
w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Ostróda z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017.
 
     Na podstawie art. 5a ust.1 i ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.) Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje:
 
     § 1. Uchwala się Roczny Program Współpracy Gminy Ostróda z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017, w brzmieniu ustalonym w załączniku do uchwały.
 
     § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda.
 
     § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Gminy Ostróda
Janusz Sadowski
 
Data przekazania do publikacji: 15.11.2016r.
Osoba przekazująca: Magdalena Muraszko

Sporządził/a: Magdalena Muraszko
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 16.11.2016, ostatnia aktualizacja: 17.11.2016, odsłon: 946


Od 2003 roku otrzymaliśmy
14834118
odsłon strony

Aktualnie mamy
21 gości