Uchwała Nr XXIV/155/08

Rady Gminy Ostróda

z dnia 30 października 2008r.

 

w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego.

 

      Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220; Dz. U. z 2002r. Nr 162, poz.558; Dz. U. z 2002r. Nr 113, poz.984; Dz. U. z 2002r. Nr 214, poz.1806; Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz.717; Dz. U. z 2002r. Nr 153, poz.1271; Dz. U. z 2003r. Nr 162, poz.1568; Dz. U. z 2004r. Nr 116, poz.1203; Dz. U. z 2005r. Nr 172, poz.1441; Dz. U. z 2006r. Nr 17, poz.128; Dz. U. z 2005r. Nr 175, poz.1457; Dz. U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055; Dz. U. z 2004r. Nr 116, poz.1203; Dz. U. z 2005r. Nr 172, poz.1441; Dz. U. z 2006r. Nr 17, poz.128; Dz. U. z 2005r. Nr 175, poz.1457; Dz. U. z 2006r. Nr 181, poz.1337; Dz. U. z 2007r. Nr 48, poz.327; Dz. U. z 2007r. Nr 138, poz. 974; Dz.U. z 2007r. Nr 173, poz.1218); oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (z. U. z 2006r. Nr 136, poz. 969; Dz. U. z 2005r. Nr 143, poz. 1199; Dz. U. z 2006r. Nr 191, poz. 1412; Dz. U. z 2006r. Nr 249, poz. 1825; Dz. U. z 2006r. Nr 245, poz. 1775; Dz. U. z 2007r. Nr 109, poz. 747;Dz. U z 2008r. Nr 116, poz.730) - Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

      § 1. Obniża się średnią cenę skupu żyta określoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2008r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2008r. z kwoty 55,80 zł za 1dt do kwoty 46,00 zł za 1dt.

 

      § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda.

 

      § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009r.

 

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda

Roman Nowakowski

Sporządził/a: Katarzyna Borowska
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 04.11.2008, ostatnia aktualizacja: 04.11.2008, odsłon: 1 093


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15209895
odsłon strony

Aktualnie mamy
14 gości