Uchwała Nr XXIII/189/2020
Rady Gminy Ostróda
z dnia 24 kwietnia 2020 r.
 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostródzkiemu.
 
     Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz.U. z 2020 r., poz. 713)  oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje:
     § 1. Udziela się z budżetu Gminy Ostróda pomocy finansowej Powiatowi Ostródzkiemu z przeznaczeniem na zadanie pn. „Remont drogi powiatowej nr 1233N na odcinku Zajączki-Wygoda”. 
     § 2.  Pomoc finansowa, o której mowa w § 1 zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Ostróda na rok 2020 w wysokości 600.000,00 zł brutto (słownie złotych brutto: sześćset tysięcy 00/100).
 
     § 3. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków określi umowa zawarta pomiędzy Gminą Ostróda a Powiatem Ostródzkim.
 
     § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda.
 
     § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Data przekazania do publikacji: 27.09.2021
Osoba przekazująca: Piotr Rećko

Sporządził/a: Piotr Rećko
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 27.09.2021, ostatnia aktualizacja: 27.09.2021, odsłon: 255


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16057670
odsłon strony

Aktualnie mamy
17 gości