Uchwała Nr XXIII/153/08

Rady Gminy Ostróda

z dnia 30 września 2008r.

 

w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Ostróda

 

      Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

      § 1. Uchwala się Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Ostróda na lata 2008 - 2013, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. - plik 13,8 Mb w pdf.

 

      § 2. Traci moc Uchwała XXIII/114/04 z dnia 24 czerwca 2004r. w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Ostróda.

 

      § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda.

 

      § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda

Roman Nowakowski

Sporządził/a: Marta Romanowska
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 08.10.2008, ostatnia aktualizacja: 08.10.2008, odsłon: 2 501


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15209808
odsłon strony

Aktualnie mamy
25 gości