Uchwała Nr XXIII/ 152/08

Rady Gminy Ostróda

z dnia 30 września 2008 r.

 

w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego.

 

Na podstawie art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1 i ust. 2, art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz.2603 z późn. zm./ w związku z § 2 uchwały Nr XXXIV/284/01 Rady Gminy w Ostródzie z dnia 24 maja 2001r. w sprawie określenia zasad nabywania i zbywania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania, najmu i użyczania na okres dłuższy niż 3 lata Rada Gminy Ostróda uchwala co następuje:

 

§1. 1. Postanawia się przeznaczyć do sprzedaży łącznie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego niżej wyszczególnione działki gruntu, położone w obrębie Górka, stanowiące własność Gminy Ostróda;

 

a/ działka nr 7/11 o pow. 56,9452 ha , księga wieczysta nr 19654

 

b/ działka nr 12/9 o pow. 3,6129 ha , księga wieczysta nr 31472

 

c/ działka nr 84/4 o pow. 23,6369 ha, księga wieczysta nr 19654

 

2. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Ostróda terenu części obrębu; Kajkowo, Górka i Lipowiec zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Ostróda Nr LVI/213/06 z dnia 30 maja 2006 r. /Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego Nr 102, poz.1646/, przedmiotowe działki mają przeznaczenie;

 

 działka nr 7/11

 

- 6US, 7US, 8US, 9US, 10US, 11US - zabudowa turystyczno-wypoczynkowa, sportu i rekreacji;

 

- 7K, 8K - kanalizacja sanitarna;

 

- 22KDW, 23KDW, 24KDW, 25KDW, 26KDW - drogi wewnętrzne, ciągi piesze i rowerowe;

 

- 6ZN, 9ZN, 10ZN, 11ZN - zieleń objęta formami ochrony z tytułu przepisów o ochronie przyrody;

 

- 2ZL, 5ZL, 6ZL - lasy;

 

- 11ZP, 12ZP - zieleń urządzona;

 

- 5KD - droga publiczna.

 

działka nr 12/9    

 

- 12ZP, 13ZP, 14ZP - zieleń urządzona;

 

- 2ZL, 3ZL, 4ZL, 5ZL, 6ZL - lasy;

- 25KDW, 26KDW, 27KDW - drogi wewnętrzne, ciągi piesze i rowerowe;

 

- 6ZN, 11ZN, 12ZN - zieleń objęta formami ochrony z tytułu przepisów o ochronie przyrody;

 

- 2WS - wody powierzchniowe.

 

działka nr 84/4 - teren wchodzący w skład Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Górnej Drwęcy.

 

- 3ZL, 4ZL - lasy;

 

- 12US, 13US - zabudowa turystyczno-wypoczynkowa, sportu i rekreacji;

 

- 9K - kanalizacja sanitarna;

 

- 25KDW - drogi wewnętrzne, ciągi piesze i rowerowe;

 

- 12ZN - zieleń objęta formami ochrony z tytułu przepisów o ochronie przyrody.

 

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda.

 

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda

Roman Nowakowski

 

 

 

Sporządził/a: Łucja Urbańska
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 08.10.2008, ostatnia aktualizacja: 08.10.2008, odsłon: 1 189


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15236048
odsłon strony

Aktualnie mamy
13 gości