Uchwała Nr XXIII/150/08

Rady Gminy Ostróda

z dnia 30 września 2008 r.

 

w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym w zakresie zaciągania zobowiązań.

 

Na podstawie art. 188 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z póżn.zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

§ 1. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda

Roman Nowakowski

 

 

 

Sporządził/a: Teresa Ołowska
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 08.10.2008, ostatnia aktualizacja: 08.10.2008, odsłon: 1 140


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15209867
odsłon strony

Aktualnie mamy
16 gości