Uchwała Nr XXII/148/08

Rady Gminy Ostróda

z dnia 21 sierpnia 2008r.

 

w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Szafranki

 

      Na podstawie art.18 ust.2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm. Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz.1806, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806, Dz.U.z 2003r. Nr 80, poz 717, Nr 162, poz.1568, Dz.U. z 2004r. Nr 116,poz. 203, Dz.U. z 2005r. Nr 172, poz.1441, Dz.U.z 2006r. Nr 17, poz. 128, Dz.U.z 2005r. Nr 175, poz. 1457, Dz.U.z 2006r. Nr 181, poz. 1337, Dz.U.z 2007r. Nr 48, poz. 327, Dz.U.z 2007r. Nr 138, poz. 974, Dz.U.z 2007r. Nr 173, poz. 1218) Rada Gminy uchwala co następuje:

 

      § 1. Nadaje się następujące nazwy ulic wewnętrznych w części miejscowości Szafranki:

 

      WIOSENNA - składająca się z działki oznaczonej wg ewidencji gruntów jako działka nr 310/45 położona w obrębie Kajkowo.

 

      LETNIA - składająca się z działki oznaczonej wg ewidencji gruntów jako działka nr 310/44 położona w obrębie Kajkowo.

 

      JESIENNA - składająca się z działki oznaczonej wg ewidencji gruntów jako działka nr 310/42 położona w obrębie Kajkowo.

 

      ZIMOWA - składająca się z działki oznaczonej wg ewidencji gruntów jako działka nr 310/50 położona w obrębie Kajkowo.

 

      JAKUBA - składająca się z działek oznaczonych wg ewidencji gruntów jako działki nr 310/43 i 310/47 położona w obrębie Kajkowo.

 

      § 2. Położenie ulic przedstawia załącznik graficzny do niniejszej uchwały.

 

      § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda

 

      § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia z ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na terenie miejscowości Szafranki.

 

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda

Roman Nowakowski

Sporządził/a: Ewelina Pisarkiewicz
Umieścił/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 05.09.2008, ostatnia aktualizacja: 05.09.2008, odsłon: 1 508


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15236260
odsłon strony

Aktualnie mamy
16 gości