Uchwała Nr XXI/145/08

Rady Gminy Ostróda

z dnia 17 czerwca 2008r.

 

w sprawie: zmiany sieci publicznych szkół podstawowych oraz granic ich obwodów na terenie Gminy Ostróda.

 

      Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273 poz.2703, Nr 281 poz.2781, z 2005 roku Nr 17 poz.141, Nr 131 poz.1091, Nr 122 poz.1020, Nr 137 poz.1304, Nr 167 poz.1400, Nr 94 poz.788, Nr 249 poz.2104, z 2006r. Nr 144, poz.1043, Nr 208, poz.1532, Nr 227, poz. 1658,

z 2007r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz.542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292) - Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

      § 1. W uchwale Nr XXXIII/264/01 Rady Gminy w Ostródzie z dnia 20 kwietnia 2001r. w sprawie ustalenia sieci szkół podstawowych i gimnazjów publicznych oraz ich obwodów w § 1:

 

   1/ skreśla się pkt 2,

 

   2/ pkt. 7 otrzymuje brzmienie:

 

   „ § 1.7/ Szkoła Podstawowa w Szyldaku, kl. I - VI do obwodu wchodzą następujące miejscowości: Grabin, Grabinek, Górka,

Idzbark, Lipowiec, Młyn Idzbarski, Ostrowin, Szyldak, Worniny, Wólka Lichtajńska, Wyżnice.”

 

      § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

      § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 września 2008r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda

Roman Nowakowski

Sporządził/a: Elżbieta Koziej
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 17.06.2008, ostatnia aktualizacja: 17.06.2008, odsłon: 1 207


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15235952
odsłon strony

Aktualnie mamy
22 gości