Uchwała Nr XXI/141/2016
Rady Gminy Ostróda
z dnia 17 czerwca 2016 r.
 
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Ostróda absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy
za 2015 rok
 
     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok, sprawozdania finansowego oraz informacji o stanie mienia gminy, jak również po zapoznaniu się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej dotyczącym udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Ostróda, a także opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie o przedłożonym przez Wójta Gminy Ostróda sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2015 r. oraz opinią o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną wniosku o udzielenie absolutorium, Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje:
 
     § 1. Udziela się Wójtowi Gminy Ostróda absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2015 rok.
 
     § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Gminy Ostróda
Janusz Sadowski
 
Data przekazania do publikacji: 20.06.2016r.
Osoba przekazująca: Agnieszka Jakubowska

Sporządził/a: Agnieszka Jakubowska
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 20.06.2016, ostatnia aktualizacja: 20.06.2016, odsłon: 567


Od 2003 roku otrzymaliśmy
11948080
odsłon strony

Aktualnie mamy
15 gości