Uchwała Nr XX/99/04

Rady Gminy Ostróda

z dnia 16 kwietnia 2004 r.

 

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2004r.

 

      Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r, Nr 142 poz. 1591, z 2002 r Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568) art. 109 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2003 r Nr 15 poz. 148, Nr 45 poz. 391, Nr 65 poz. 594, Nr 166 poz. 1611,Nr 189 poz. 1851, z 2004 Nr 88 poz. 961, Nr 153 poz. 1271, Nr 96 poz. 874) Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

      § 1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 150.000 zł.

 

   - zgodnie załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

 

      § 2. Budżet gminy po zmianach wynosi:

 

   - Dochody - 22.196.992 zł;

 

   - Wydatki - 23.146.992 zł.

 

      § 3. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego gminy są:

 

   - pożyczka w kwocie 800.000 zł;

 

   - kredyt w kwocie 150.000 zł.

 

      § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

 

 

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XX/99/04

Rady Gminy Ostróda

z dnia 16 kwietnia 2004 r. 

 

 

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2004 r.

 

Dz.

Rozdz.

§

Wyszczególnienie

Plan przed zmianami

Zmiany

Plan po zmianach

Zwiększenie

Zmniejszenie

1

2

3

4

5

6

7

8

801

 

 

Oświata i wychowanie

11.827.268

150.000

-

11.977.268

 

80101

 

Szkoły podstawowe

6.342.730

150.000

-

6.492.730

 

4270

Zakup usług remontowych

61.600

150.000

-

211.600

 

Z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów wymiany okien w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Samborowie- 120.000, zł, oraz wymiana okien w sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Tyrowie - 30.000 zł

 

 

 

 

 

data publikacji: 28.11.2004, ostatnia aktualizacja: 28.11.2004, odsłon: 1 033


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16100262
odsłon strony

Aktualnie mamy
38 gości