Uchwała Nr XX/98/04

Rady Gminy Ostróda

z dnia 16 kwietnia 2004r.

 

w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu oraz udzielenia absolutorium.

 

      Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2002r. Nr 153, poz. 1271 ) - Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje:

 

      § 1. Po rozpatrzeniu sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2003 rok stanowiącego załącznik do uchwały po zapoznaniu się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej i opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej - udziela się absolutorium Wójtowi Gminy Ostróda z tego tytułu.

 

      § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Załącznik do tego artykułu

 

data publikacji: 28.11.2004, ostatnia aktualizacja: 28.11.2004, odsłon: 1 072


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15822681
odsłon strony

Aktualnie mamy
92 gości