Uchwała Nr XX/143/08

Rady Gminy Ostróda

z dnia 21 maja 2008 r.

 

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Ostróda.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) oraz § 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 02 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz. U. Nr 146, poz. 1223 z późn. zm.) Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje:

 

§ 1. Ustala się Wójtowi Gminy Ostróda Gustawowi Markowi Brzezinowi miesięczne wynagrodzenie:

 

    1. Wynagrodzenie zasadnicze w kwocie - 5.500 zł.

 

2. Dodatek funkcyjny w kwocie - 2.000 zł.

 

3. Dodatek za wysługę lat w wys. 20% w kwocie - 1.100 zł.

 

4. Dodatek specjalny w wysokości 40% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego, tj. w kwocie - 3.000 zł.

 

§ 2. Traci moc uchwała Nr IV/17/06 Rady Gminy Ostróda z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Ostróda.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 czerwca 2008 r.

 

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda

Roman Nowakowski

 

Sporządził/a: Agnieszka Jakubowska
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 26.05.2008, ostatnia aktualizacja: 26.05.2008, odsłon: 1 312


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15229583
odsłon strony

Aktualnie mamy
12 gości