Uchwała Nr XX/142/08

Rady Gminy Ostróda

z dnia 21 maja 2008 r.

 

w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego.

 

Na podstawie art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1 i ust. 2, art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm. / w związku z § 2 uchwały Nr XXXIV/ 284/01 Rady Gminy w Ostródzie z dnia 24 maja 2001 r. w sprawie określenia zasad nabywania i zbywania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania, najmu i użyczania na okres dłuższy niż 3 lata Rada Gminy Ostróda uchwala co następuje:

 

§ 1.1. Postanawia się przeznaczyć do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość gruntową zabudowaną budynkiem socjalnym z garażem o pow. zabudowy 509,16 m2, położoną w obrębie Mała Ruś w miejscowości Wałdowo, stanowiącą własność Gminy Ostróda, oznaczoną jako działka Nr 144/10 o pow. 0,1811 ha.

 

2. Przeznaczony do sprzedaży teren, na którym położona jest przedmiotowa nieruchomość, nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ostróda.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda

Roman Nowakowski

 

Sporządził/a: Jadwiga Soboczyńska
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 27.05.2008, ostatnia aktualizacja: 27.05.2008, odsłon: 1 256


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15236280
odsłon strony

Aktualnie mamy
12 gości