Uchwała Nr XX/ 141 /08

Rady Gminy Ostróda

z dnia 21 maja 2008 r.

 

w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego.

 

Na podstawie art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1 i ust. 2, art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm / w związku z § 2 uchwały Nr XXXIV/284/01 Rady Gminy w Ostródzie z dnia 24 maja 2001 r. w sprawie określenia zasad nabywania i zbywania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania, najmu i użyczania na okres dłuższy niż 3 lata Rada Gminy Ostróda uchwala co następuje:

 

§ 1. 1. Postanawia się przeznaczyć do sprzedaży łącznie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego niżej wyszczególnione działki gruntu, położone w obrębie Górka, stanowiące własność Gminy Ostróda;

 

a/ działka nr 7/6 o pow. 1.2408 ha , księga wieczysta nr 19 654

 

b/ działka nr 7/7 o pow. 20.6696 ha, księga wieczysta nr 19 654

 

2. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Ostróda terenu części obrębu; Kajkowo, Górka i Lipowiec zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Ostróda.

 

Nr LVI/ 213/06 z dnia 30 maja 2006 r. /Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego Nr 102, poz. 1646/, przedmiotowe działki mają przeznaczenie;

 

działka nr 7/6

 

-14MN- zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i pensjonatowa,

 

- 4KDW- drogi wewnętrzne, ciągi piesze i rowerowe,

 

- 3K - kanalizacja sanitarna.

 

działka nr 7/7

 

-19MN,20MN,21MN,22MN,24MN - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i pensjonatowa,

 

- 5KDW,6KDW,7KDW,8KDW,9KDW,10KDW,11KDW - drogi wewnętrzne, ciągi piesze i rowerowe,

 

- 3US,4US - zabudowa turystyczno-wypoczynkową, sportu i rekreacji,

 

-6ZP,7ZP,8ZP,10ZP - zieleń urządzona-4K,5K - kanalizacja sanitarna

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda

Roman Nowakowski

 

 

Sporządził/a: Jadwiga Soboczyńska
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 27.05.2008, ostatnia aktualizacja: 27.05.2008, odsłon: 1 686


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15209707
odsłon strony

Aktualnie mamy
20 gości