Uchwała Nr XX/137/08

Rady Gminy w Ostródzie

z dnia 21.05.2008 r.

 

w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia oraz wartości punktu w złotych dla pracowników zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ostródzie.

 

 Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz § 2 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 146, poz. 1222, z późn. zm.) Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje:

 

 § 1. Ustala się od dnia 1 stycznia 2008 r. dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie najniższe wynagrodzenie w I kategorii zaszeregowania w kwocie 1126 złotych (słownie: jeden tysiąc sto dwadzieścia sześć złotych). Wartość jednego punktu w porozumieniu z pracodawcą uzgadnia się w wysokości 7 zł dla pracowników, o których mowa w ust. 1.

 

§ 2. Traci moc uchwała Nr X/41/03 Rady Gminy w Ostródzie z dnia 24 czerwca 2003 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w złotych pracowników zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ostródzie.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2008 r.

 

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda

Roman Nowakowski

 

 

Sporządził/a: Danuta Niemanowska
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 30.05.2008, ostatnia aktualizacja: 30.05.2008, odsłon: 1 262


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15229602
odsłon strony

Aktualnie mamy
16 gości