Uchwała Nr XX/135/08

Rady Gminy Ostróda

z dnia 21 maja 2008 r.

 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostródzkiemu na dofinansowanie realizacji zadań własnych.

 

Na podstawie art. 175 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późń. zm.) Rada Gminy, uchwala co następuje:

 

§ 1. 1. W celu dofinansowania realizacji zadania własnego pn. „Budowa chodnika łączącego istniejący ciąg pieszy z dworcem PKP w Starych Jabłonkach” udziela się Powiatowi Ostródzkiemu pomocy finansowej w kwocie 19.000 zł.

 

2. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej, jej przeznaczenie i zasady rozliczania środków zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy Powiatem Ostródzkim a Gminą Wiejską Ostróda.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda

Roman Nowakowski

 

Sporządził/a: Zbigniew Tomczyk
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 26.05.2008, ostatnia aktualizacja: 26.05.2008, odsłon: 1 179


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15229590
odsłon strony

Aktualnie mamy
16 gości