Uchwała Nr XX/101/04

Rady Gminy Ostróda

z dnia 16 kwietnia 2004r.

 

w sprawie ustalenia opłat za tymczasowe składowanie i utylizację zwłok zwierzęcych.

 

      Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej / Dz. U. Nr 9 poz. 43 z późn. zm./, Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje:

 

      § 1.1. Ustala się stawkę opłat za tymczasowe składowanie i utylizację zwłok zwierzęcych w punkcie gromadzenia w Lubajnach w wysokości 0,40 zł /słownie złotych: czterdzieści groszy / za 1 kg dla dostawców z terenu Gminy Ostróda.

 

      2. Ustala się stawkę opłat za tymczasowe składowanie i utylizację zwłok zwierzęcych w punkcie gromadzenia w Lubajnach w wysokości 1,10 zł (słownie złotych: jeden złotych dziesięć groszy) za 1 kg dla dostawców z poza terenu Gminy Ostróda, którzy podpisali porozumienie z właścicielem punktu.

 

      3. Do w/w ceny zostanie doliczony obowiązujący podatek Vat.

 

      § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda.

 

      § 3. Traci moc uchwała Nr XLIV/351/02 Rady Gminy w Ostródzie z dnia 16 kwietnia 2002 roku w sprawie ustalenia opłat za tymczasowe składowanie i utylizację zwłok zwierzęcych.

 

      § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

data publikacji: 28.11.2004, ostatnia aktualizacja: 28.11.2004, odsłon: 975


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16099946
odsłon strony

Aktualnie mamy
22 gości