Uchwała Nr XX/ 134/08

Rady Gminy Ostróda

z dnia 21 maja 2008 r.

 

w sprawie: emisji obligacji Gminy Ostróda oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

 

      Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b i art. 58 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr142, poz. 1591 z póż.zm.), art. 82 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z póż.zm) oraz art. 2 pkt 2 i art. 9 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (Dz. U. z 2001 r. Nr 120, poz. 300 z poż.zm.), Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje:

 

      § 1.1. Gmina Ostróda wyemituje do5000 (słownie: pięć tysięcy) sztuk obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł każda (słownie: jeden tysiąc złotych), przy czym maksymalna wartość nominalna programu emisji obligacji komunalnych nie przekroczy kwoty 5.000.000,00 zł (słownie złotych: pięć milionów, 00/100).

 

      2. Emitowane obligacje będą obligacjami na okaziciela.

 

      3. Emisja poszczególnych serii obligacji nastąpi poprzez proponowanie nabycia zgodnie z art.9 pkt 3 ustawy o obligacjach, tj. skierowanie propozycji nabycia do indywidualnych adresatów w liczbie mniejszej niż 100.

 

      4. Wierzytelności wynikające z emitowanych obligacji nie będą zabezpieczone.

 

      5. Emitowane obligacje nie będą posiadały formy dokumentu.

 

      § 2. Środki uzyskane z emisji obligacji komunalnych zostaną przeznaczone na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w 2008roku-1.000.000,- zł, w 2009 roku-4.000.000,-zł z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych pn.:

 

   1) Modernizacja budynku na potrzeby Urzędu Gminy i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - w 2008 roku - 1.000.000,- zł, - w 2009 roku - 3.000.000,- zł.

 

   2) Budowa sali gimnastycznej z zapleczem przy Gimnazjum w Durągu - w roku 2009 - 1.000.000,- zł.

 

      § 3. Obligacje zostaną wyemitowane w seriach według poniższego harmonogramu:

 

   1) w roku 2008:

 

   a) seria A na kwotę 200.000,00 zł nie później niż w dniu 31.12.2008 r.

 

   b) seria B na kwotę 200.000,00 zł nie później niż w dniu 31.12.2008 r.

 

   c) seria C na kwotę 200.000,00 zł nie później niż w dniu 31.12.2008 r.

 

   d) seria D na kwotę 200.000,00 zł nie później niż w dniu 31.12.2008 r.

 

   e) seria E na kwotę 200.000,00 zł nie później niż w dniu 31.12.2008 r.

 

   2) w roku 2009:

 

   f) seria F na kwotę 300.000,00 zł nie później niż w dniu 31.12.2009 r.

 

   g) seria G na kwotę 200.000,00 zł nie później niż w dniu 31.12.2009 r.

 

   h) seria H na kwotę 200.000,00 zł nie później niż w dniu 31.12.2009 r.

 

   i) seria I na kwotę 200.000,00 zł nie później niż w dniu 31.12.2009 r.

 

   j) seria J na kwotę 200.000,00 zł nie później niż w dniu 31.12.2009 r.

 

   k) seria K na kwotę 200.000,00 zł nie później niż w dniu 31.12.2009 r.

 

   l) seria L na kwotę 200.000,00 zł nie później niż w dniu 31.12.2009 r.

 

   m) seria M na kwotę 200.000,00 zł nie później niż w dniu 31.12.2009 r.

 

   n) seria N na kwotę 200.000,00 zł nie później niż w dniu 31.12.2009 r.

 

   o) seria O na kwotę 225.000,00 zł nie później niż w dniu 31.12.2009 r.

 

   p) seria P na kwotę 200.000,00 zł nie później niż w dniu 31.12.2009 r.

 

   q) seria Q na kwotę 200.000,00 zł nie później niż w dniu 31.12.2009 r.

 

   r) seria R na kwotę 225.000,00 zł nie później niż w dniu 31.12.2009 r.

 

   s) seria S na kwotę 200.000,00 zł nie później niż w dniu 31.12.2009 r.

 

   t) seria T na kwotę 200.000,00 zł nie później niż w dniu 31.12.2009 r.

 

   u) seria U na kwotę 225.000,00 zł nie później niż w dniu 31.12.2009 r.

 

   v) seria V na kwotę 200.000,00 zł nie później niż w dniu 31.12.2009 r.

 

   w) seria W na kwotę 200.000,00 zł nie później niż w dniu 31.12.2009 r.

 

   x) seria X na kwotę 225.000,00 zł nie później niż w dniu 31.12.2009 r.

 

      § 4.1. Czas trwania programu emisji obligacji komunalnych określa się na lata 2008-2017.

 

      2. Wartość nominalna każdej obligacji będzie wynosić 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych ).

 

      3. Cena emisyjna obligacji każdej serii będzie równa wartości nominalnej obligacji.

 

      4. Wydatki związane z organizacją każdej serii będą pokryte z dochodów własnych Gminy Ostróda.

 

      § 5. Wydatki związane z wykupem obligacji i wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Ostróda uzyskanych w latach 2008- 2017.

 

      § 6.1. Wykup obligacji będzie następować według ich wartości nominalnej zgodnie z poniższym harmonogramem:

 

   1) obligacje serii A z data wykupu nie później niż 30.06.2010 r.,

 

   2) obligacje serii B z data wykupu nie później niż 30.09.2010 r.,

 

   3) obligacje serii C z data wykupu nie później niż 30.12.2010 r.,

 

   4) obligacje serii D z data wykupu nie później niż 30.06.2011 r.,

 

   5) obligacje serii E z data wykupu nie później niż 30.09.2011 r.,

 

   6) obligacje serii F z data wykupu nie później niż 30.12.2011 r.,

 

   7) obligacje serii G z data wykupu nie później niż 30.06.2012 r.,

 

   8) obligacje serii H z data wykupu nie później niż 30.09.2012 r.,

 

   9) obligacje serii I z data wykupu nie później niż 30.12.2012 r.,

 

   10) obligacje serii J z data wykupu nie później niż 30.06.2013 r.,

 

   11) obligacje serii K z data wykupu nie później niż 30.09.2013 r.,

 

   12) obligacje serii L z data wykupu nie później niż 30.12.2013 r.,

 

   13) obligacje serii M z data wykupu nie później niż 30.06.2014 r.,

 

   14) obligacje serii N z data wykupu nie później niż 30.09.2014 r.,

 

   15) obligacje serii O z data wykupu nie później niż 30.12.2014 r.,

 

   16) obligacje serii P z data wykupu nie później niż 30.06.2015 r.,

 

   17) obligacje serii Q z data wykupu nie później niż 30.09.2015 r.,

 

   18) obligacje serii R z data wykupu nie później niż 30.12.2015 r.,

 

   19) obligacje serii S z data wykupu nie później niż 30.06.2016 r.,

 

   20) obligacje serii T z data wykupu nie później niż 30.09.2016 r.,

 

   21) obligacje serii U z data wykupu nie później niż 30.12.2016 r.,

 

   22) obligacje serii V z data wykupu nie później niż 30.06.2017 r.,

 

   23) obligacje serii W z data wykupu nie później niż 30.09.2017 r.,

 

   24) obligacje serii X z data wykupu nie później niż 30.12.2017 r.,

 

      2. Jeżeli termin wykupu obligacji określonych w ust. 1 przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wykup obligacji nastąpi w najbliższym dniu roboczym.

 

      3. Dopuszcza się nabycie przez Gminę obligacji dowolnej serii przed terminem ich wykupu w celu ich umorzenia.

 

      § 7.1. Obligacje będą oprocentowane w stosunku 1 miesięcznym, przy czym oprocentowanie obligacji będzie każdorazowo ustalane przed rozpoczęciem każdego kolejnego okresu odsetkowego na podstawie stawki WIBOR 1M, ustalonej na dwa dni robocze przed datą emisji, powiększonej o marżę w wysokości:

 

   a. 0,16 % dla obligacji do 3 lat,

 

   b. 0,16 % dla obligacji od 3 do 5 lat,

 

   c. 0,16% dla obligacji od 5 do 7 lat,

 

   d. 0,16 % dla obligacji powyżej 7 lat.

 

      2. Oprocentowanie wpłaca się w następnym dniu po upływie okresu odsetkowego, z tym, że jeżeli termin wypłaty oprocentowania przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wypłata oprocentowania nastąpi w najbliższym dniu roboczym.

 

      3. Poczynając od dnia wykupu obligacje nie będą oprocentowane.

 

      § 8.1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda, który jest upoważniony do dokonania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem emisji obligacji oraz wypełniania świadczeń wynikających z obligacji.

 

      2. Czynności związane z emisją, zbywaniem i wykupem obligacji oraz wypłatą oprocentowania zostaną powierzone w drodze umowy Bankowi DnB NORD Polska S.A.

 

      § 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda

Roman Nowakowski

Sporządził/a: Maria Andrychowska
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 27.05.2008, ostatnia aktualizacja: 27.05.2008, odsłon: 1 196


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15209719
odsłon strony

Aktualnie mamy
22 gości