UCHWAŁA Nr XVIII/90/04

Rady Gminy w Ostródzie

z dnia 27 lutego 2004 r.

 

w sprawie ustalenia ceny za składowanie odpadów na składowisku odpadów komunalnych w Rudnie.

 

      Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej / Dz. U. Nr 9 poz. 43 z późn. zm./, Rada Gminy w Ostródzie uchwala, co następuje:

 

      § 1.1. Cena za składowanie odpadów na składowisku w Rudnie dla odpadów z Gminy Ostróda i Gminy Łukta wynosi:

 

   - odpady komunalne - 32,00 zł/Mg’

 

   - odpady podobne do komunalnych - 44,00 zł/Mg.

 

      2. Cena za składowanie odpadów na wysypisku w Rudnie dla odpadów z Miasta Ostródy, Miasta i Gminy Miłomłyn, Gminy Grunwald, Gminy Dąbrówno, które nie podpisały porozumienia z właścicielem składowiska wynosi:

 

   - odpady komunalne - 52,00 zł/Mg;

 

   - odpady podobne do komunalnych - 64,00 zł/Mg.

 

      3. Do w/w ceny zostanie doliczony obowiązujący podatek Vat.

 

      § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda.

 

      § 3. Traci moc uchwała Nr XXXII/258/01 Rady Gminy w Ostródzie z dnia 23 marca 2001 roku w sprawie ustalenia ceny za składowanie odpadów na składowisku odpadów komunalnych w Rudnie.

 

      § 4. Uchwala wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

 

data publikacji: 28.11.2004, ostatnia aktualizacja: 28.11.2004, odsłon: 939


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16100153
odsłon strony

Aktualnie mamy
35 gości