UCHWAŁA Nr XVIII/88/04

Rady Gminy Ostróda

z dnia 27 lutego 2004r.

 

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej poboru w drodze inkasa podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości oraz ustalenia wynagrodzenia.

 

      Na podstawie art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym ( Dz.U. z 1993r. Nr 94, poz.431 ze zm.), art.6 ust.8 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym ( Dz.U. z 2002r. Nr 200, poz.1682 ze zm.), art.6 ust.12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2002r. Nr 9, poz.84 ze zm.) oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 1997r. Nr 137, poz. 926 ze zm. ) - Rada Gminu Uchwala, co  następuje:

 

      § 1. W Uchwale Nr VI/24/03 Rady Gminy w Ostródzie z dnia 27 lutego 2003r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości oraz ustalenia wynagrodzenia w § 1 po ust. 4 dodaje się ust. 5 i ust. 6 w brzmieniu:

 

   „ 5. Wygoda, w którym na inkasenta wyznacza się Panią Bożenę Łodzikowską, zam. Wygoda 14”;

 

   „6. Klonowo, w którym na inkasenta wyznacza się Pana Henryka Markowskiego, zam. Klonowo 6/4”.

 

      § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

data publikacji: 28.11.2004, ostatnia aktualizacja: 28.11.2004, odsłon: 930


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16100801
odsłon strony

Aktualnie mamy
25 gości