Uchwała Nr XVIII/87/04

Rady Gminy Ostróda

z dnia 27 lutego 2004 r.

 

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2004r.

 

      Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r, Nr 142 poz. 1591, z 2002 r Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r Nr 80 poz. 717) art. 109 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych ( Dz. U. 2003 r Nr 15 poz. 148, Nr 45 poz. 391, Nr 65 poz. 594) rada gminy uchwala co następuje:

 

      § 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 54.018 zł zgodnie załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

 

      § 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 54.018 zł.

 

      2. Dokonuje się przeniesień w planie finansowym wydatków jednostki budżetowej zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

 

      § 3. Budżet gminy po zmianach wynosi:

 

   - Dochody - 22.059.010 zł;

 

   - Wydatki - 22.859.010 zł.

 

      § 4. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego gminy są:

 

   - pożyczka w kwocie 800.000 zł;

 

      § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

 

 

data publikacji: 28.11.2004, ostatnia aktualizacja: 28.11.2004, odsłon: 1 012


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16544914
odsłon strony

Aktualnie mamy
37 gości