Uchwała Nr XVIII/124/08

Rady Gminy Ostróda

z dnia 27 marca 2008 r.

 

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diety przysługującej Sołtysowi za udział w pracach Rady Gminy.

 

Na podstawie art. 37 b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

§ 1. W uchwale Nr V/22/03 Rady Gminy w Ostródzie z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diety przysługującej Sołtysowi za udział w pracach Rady Gminy § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

 

„1. Ustala się za udział w posiedzeniach wymienionych w § 1 dietę w wysokości 150,- zł”.

 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2008 r.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Nowakowski

Sporządził/a: Agnieszka Jakubowska
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 28.03.2008, ostatnia aktualizacja: 28.03.2008, odsłon: 1 228


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15229555
odsłon strony

Aktualnie mamy
21 gości