Uchwała Nr XVIII/123/08

Rady Gminy Ostróda

z dnia 27 marca 2008 roku

 

w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm. / oraz art. 24 ust. 9 a ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków / Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm. / Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

§ 1. Przedłuża się czas obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, które weszły w życie na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków / Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm. /, opracowanych przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ostródzie do dnia 30 czerwca 2008 roku.

 

§ 2. Taryfy, o których mowa w § 1 mają zastosowanie do zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanych na terenie Gminy Ostróda przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ostródzie.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Ostróda.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Nowakowski

 

Sporządził/a: Roman Szewczyk
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 28.03.2008, ostatnia aktualizacja: 31.03.2008, odsłon: 1 248


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15236051
odsłon strony

Aktualnie mamy
14 gości