Uchwała Nr XVIII/122/08

Rady Gminy Ostróda

z dnia 27 marca 2008 r.

 

w sprawie ustalenia zadań służących ochronie środowiska.

 

Na podstawie art. 406 ust. 1 pkt. 6, 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska / Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z póź. zm. / Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje:

 

§ 1. 1. Ustala się zadania związaną z gospodarką odpadami, ochroną powierzchni ziemi i powietrza dotyczące pomocy osobom fizycznym, na które przeznaczać się będzie, w zależności od potrzeb i posiadanych środków finansowych w danym roku budżetowym, środki finansowe z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

2. Pomoc finansowa dotyczy wykonania zadań polegających na usuwaniu i unieszkodliwianiu elementów i materiałów zawierających azbest z obiektów budowlanych i jej wysokość każdorazowo określi zawarta umowa z wnioskodawcą - osobą fizyczną z terenu Gminy Ostróda.

 

3. Liczba przyznanych pomocy finansowych jest limitowana wysokością środków przeznaczonych na ten cel w danym roku kalendarzowym.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Nowakowski

Sporządził/a: Roman Szewczyk
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 28.03.2008, ostatnia aktualizacja: 31.03.2008, odsłon: 1 211


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15235995
odsłon strony

Aktualnie mamy
15 gości