Uchwała Nr XVII/145/2019
Rady Gminy Ostróda
z dnia 29 listopada 2019 r.
 
w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Ostróda na 2020 rok
 
 
Na podstawie art. 41 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r., poz. 2137 z późn. zm.), art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2019 r. poz. 852  z późn. zm.). Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje:
 
 
    § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda.
 
    § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda

Janusz Sadowski

 

Data przekazania do publikacji: 02.12.2019
Osoba przekazująca: Ewa Michalak

Sporządził/a: Ewa Michalak
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 02.12.2019, ostatnia aktualizacja: 02.12.2019, odsłon: 507


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16085500
odsłon strony

Aktualnie mamy
14 gości