Uchwała Nr XVII/144/2019
Rady Gminy Ostróda
z dnia 29 listopada 2019 r.
 
 
w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Ostróda z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020.
 
    Na podstawie art. 5a ust.1 i ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.) Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje:
 
    § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda.
 
    § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
 

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda

Janusz Sadowski

 

Data przekazania do publikacji: 06.12.2019
Osoba przekazująca: Kamila Małachowska

Sporządził/a: Kamila Małachowska
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 09.12.2019, ostatnia aktualizacja: 09.12.2019, odsłon: 525


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16097625
odsłon strony

Aktualnie mamy
21 gości