Uchwała Nr XVII/143/2019
Rady Gminy Ostróda
z dnia 29 listopada 2019 r.
 
w sprawie utworzenia oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej 
im. Żołnierza Polskiego w Durągu
 
    Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019, poz. 506 z poźn. zm.) w związku  z art. 31 ust. 4, 6 i 8  oraz art. 88 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.) Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje:
 
    § 1. Z dniem 1 września 2020 r. w Szkole Podstawowej im. Żołnierza Polskiego w Durągu prowadzonej przez Gminę Ostróda tworzy się oddział przedszkolny dla dzieci 5-6 letnich realizujący program wychowania przedszkolnego
 
    § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda.
 
    § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 września 2020 r.
 

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda

Janusz Sadowski

 

Data przekazania do publikacji: 06.12.2019
Osoba przekazująca: Ewa Malinowska

Sporządził/a: Ewa Malinowska
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 09.12.2019, ostatnia aktualizacja: 09.12.2019, odsłon: 356


Od 2003 roku otrzymaliśmy
14827893
odsłon strony

Aktualnie mamy
46 gości