Uchwała Nr XVII/121/08

Rady Gminy Ostróda

z dnia 28 lutego 2008r.

 

zmieniająca uchwałę w sprawie otrzymywania i wysokości diet przysługujących radnemu za udział w posiedzeniach Rady i Komisji oraz w sprawie ustalenia zasad zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnemu.

 

      Na podstawie art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 5 ust. 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000r. w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy ( Dz. U. Nr 66, poz. 800 z późn. zm.) - Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

      § 1. W Uchwale Nr VI/33/07 Rady Gminy Ostróda z dnia 23 marca 2007r. w sprawie otrzymywania i wysokości diet przysługujących radnemu za udział w posiedzeniach Rady i Komisji oraz w sprawie ustalenia zasad zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnemu, § 2. otrzymuje brzmienie:

 

   „ § 2.1. Uchwala się następujące wysokości zryczałtowanych diet miesięcznych w procentach, których podstawę stanowi minimalne wynagrodzenie za pracę:

 

   1/ Przewodniczący Rady - 180%

 

   2/ Wiceprzewodniczący Rady i Przewodniczący Komisji - 100%

 

   3/ Radny - 75%

 

      2. Jeżeli przy wyliczonej kwocie diety wystąpi mniej niż 50 groszy - pomija się je, natomiast jeżeli wystąpi 50 groszy i więcej - kwotę diety zaokrągla się do pełnych złotych.”.

 

      § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda.

 

      § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 marca 2008r.

 

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda

Roman Nowakowski

Sporządził/a: Agnieszka Jakubowska
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 29.02.2008, ostatnia aktualizacja: 29.02.2008, odsłon: 1 215


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15209751
odsłon strony

Aktualnie mamy
19 gości