Uchwała Nr XVII/118/08

Rady Gminy Ostróda

z dnia 28 lutego 2008 roku

 

w sprawie ustalenia zadań służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej.

 

      Na podstawie art. 406 ust. 1 pkt. 12 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska / Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z póź. zm. / Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje:

 

      § 1.1. Ustala się zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej polegające na pomocy indywidualnym kolonijnym gospodarstwom rolnym, na które przeznaczać się będzie, w zależności od potrzeb i posiadanych środków finansowych w danym roku budżetowym, środki finansowe z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

      2. Pomoc finansowa dotyczy zaopatrzenia w wodę oraz budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i jej wysokość każdorazowo określi zawarte porozumienie z właścicielem gospodarstwa kolonijnego.

 

      § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda.

 

      § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda

Roman Nowakowski

Sporządził/a: Roman Szewczyk
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 10.03.2008, ostatnia aktualizacja: 10.03.2008, odsłon: 1 273


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15229564
odsłon strony

Aktualnie mamy
22 gości