Uchwała Nr XVI/115/08

Rady Gminy Ostróda

z dnia 29 stycznia 2008r.

 

w sprawie: gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla gminy Ostróda na 2008 rok

 

      Na podstawie art. 41 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007r. Nr 70, poz. 473 z póź. zm.), art. 10 ust. 3 Ustawy z dnia 25 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2005r. Nr 179, poz. 1485 ze zm.), art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005r. Nr 180, poz. 1493 ze zm.) Rada Gminy Ostróda u c h w a l a co następuje:

 

      § 1. Uchwala się na 2008 rok gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

      § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

      § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda

Roman Nowakowski

Sporządził/a: Małgorzata Siniakiewicz
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 05.02.2008, ostatnia aktualizacja: 05.02.2008, odsłon: 1 105


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15209825
odsłon strony

Aktualnie mamy
21 gości