Uchwała Nr XVI/109/08

Rady Gminy Ostróda

z dnia 29 stycznia 2008r.

 

w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie gminy Ostróda.

 

      Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje:

 

      § 1. Określa się zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych, w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

 

      § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

      § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda

Roman Nowakowski

 

 

Załącznik

do Uchwały Nr XVI/109/08

Rady Gminy Ostróda

z dnia 29 stycznia 2008r.

 

 

ZASADY I TRYB PRZEPROWADZANIA KONSULTACJI SPOŁECZNYCH.

 

I. Przepisy ogólne.

 

      § 1. Określa się formy i sposób prowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Ostróda w przypadkach przewidzianych ustawami oraz w innych sprawach ważnych dla gminy Ostróda.

 

      § 2.1. Konsultacje społeczne oznaczają rejestrację opinii, uwag i propozycji mieszkańców gminy Ostróda co do sposobu rozstrzygnięcia sprawy objętej konsultacjami społecznymi.

 

      2. W konsultacjach społecznych mogą uczestniczyć:

 

   1) wszyscy mieszkańcy gminy, jeżeli sprawa dotyczy całej gminy,

 

   2) mieszkańcy określonej części obszaru gminy, jeżeli sprawa dotyczy jedynie mieszkańców tej części gminy,

 

   3) mieszkańcy miejscowości, których dotyczy wniosek.

 

      § 3.1. Wójt Gminy w drodze zarządzenia uruchamia proces konsultacji społecznych na zasadach określonych w niniejszej uchwale.

 

      2. Konsultacje społeczne zarządza Wójt Gminy:

 

   1) na podstawie odpowiedniej uchwały Rady Gminy,

 

   2) na wniosek mieszkańców gminy,

 

   3) z własnej inicjatywy.

 

      3. Zarządzenie Wójta Gminy, o którym mowa w ust. 2 określa:

 

   1) cel konsultacji społecznych,

 

   2) przedmiot konsultacji społecznych,

 

   3) czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji społecznych,

 

   4) zasięg terytorialny konsultacji społecznych,

 

   5) formę przeprowadzenia konsultacji społecznych,

 

   6) osobę odpowiedzialną za przygotowanie konsultacji społecznych.

 

      § 4.1. Grupa mieszkańców gminy Ostróda może wystąpić do Wójta Gminy z wnioskiem o przeprowadzenie konsultacji społecznych.

 

      2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 powinien zawierać propozycje:

 

   1) przedmiotu konsultacji społecznych,

 

   2) czasu rozpoczęcia i zakończenia konsultacji społecznych,

 

   3) zasięgu terytorialny konsultacji społecznych,

 

   4) formy przeprowadzenia konsultacji społecznych,

 

   5) uzasadnienie.

 

      3. Wniosek o przeprowadzenie konsultacji społecznych powinien uzyskać poparcie co najmniej 10 % mieszkańców terytorium lub miejscowości objętej przedmiotem konsultacji posiadających czynne prawo wyborcze w wyborach do rad gmin.

 

      4. Lista poparcia wniosku o przeprowadzenie konsultacji społecznych powinna zawierać:

 

   - imię i nazwisko osoby udzielającej poparcia,

 

   - adres zamieszkania (ulica, nr domu, nr mieszkania),

 

   - nr ewidencyjny PESEL,

 

   - podpis.

 

      5. Grupę mieszkańców, o której mowa w ust. 1 reprezentują pierwsze trzy osoby podpisane na liście poparcia wniosku o przeprowadzenie konsultacji społecznych.

 

      6. Wniosek o przeprowadzenie konsultacji społecznych jest rozpatrywany w ciągu 30 dni od daty jego złożenia.

 

      7. Wnioski niekompletne nie podlegają rozpatrywaniu.

 

      § 5.1. Wójt Gminy jest zobowiązany do informowania mieszkańców gminy Ostróda o celu i sposobie konsultacji społecznych.

 

      2. Informacja o przeprowadzeniu konsultacji podlega ogłoszeniu na tablicach informacyjnych Urzędu Gminy oraz na stronie internetowej gminy, z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem.

 

      3. Informacja o przeprowadzeniu konsultacji społecznych powinna zawierać:

 

   - dane o których mowa w § 3 ust. 3,

 

   - określenie sposobu i trybu zgłaszania opinii, uwag i propozycji,

 

   - wskazanie inicjatora przeprowadzenia konsultacji społecznych.

 

II. Formy przeprowadzania konsultacji społecznych.

 

      § 6.1. Konsultacje społeczne z mieszkańcami gminy Ostróda mogą być prowadzone w formie:

 

   1) zapytania ankietowego (ankiety drukowane, strona internetowa Urzędu Gminy, poczta elektroniczna e-mail),

 

   2) sondaży internetowych,

 

   3) otwartych spotkań konsultacyjnych z mieszkańcami gminy.

 

      2. Wyboru formy w/w konsultacji społecznych w zależności od potrzeb wynikających z zaistnienia okoliczności przeprowadzenia konsultacji społecznych, każdorazowo dokonywać będzie, Wójt Gminy.

 

      3. Możliwe jest łączenie kilku form prowadzenia konsultacji społecznych.

 

      § 7.1. Konsultacje społeczne w formie zapytania ankietowego prowadzone będą m.in. poprzez:

 

   1) opublikowanie formularza ankiety na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy,

 

   2) opublikowanie formularza ankiety na stronie internetowej gminy,

 

   3) rozdysponowania formularzy ankiet w Urzędzie Gminy i wybranych jednostkach organizacyjnych gminy.

 

      2. Formularz ankiety powinien zawierać uzasadnienie prowadzonych konsultacji.

 

      3. Ankiety powinny mieć charakter anonimowy.

 

      § 8.1. Konsultacje społeczne w formie sondaży internetowych prowadzone będą m.in. poprzez:

 

   1) opublikowanie na stronie internetowej gminy informacji nt. sprawy objętej konsultacjami społecznymi, łącznie z projektem jej rozstrzygnięcia, oraz umożliwienie odpowiadającym wybór jednej spośród trzech odpowiedzi (pozytywna, negatywna, brak zdania),

 

   2) rozesłanie pocztą elektroniczną projektu rozstrzygnięcia w sprawie objętej konsultacjami społecznymi do organizacji pozarządowych działających na terenie gminy.

 

      2. Konsultacje społeczne prowadzone w formie sondaży internetowych nie mogą trwać krócej niż 14 dni.

 

V. Postanowienia końcowe.

 

      § 9.1. Wyniki konsultacji społecznych Wójt Gminy przedstawia mieszkańcom gminy za pośrednictwem lokalnych środków masowego przekazu (lokalna gazeta, rozgłośnia radiowa, itp.) w ciągu 14 dni od dnia zakończenia konsultacji.

 

      2. Wyniki konsultacji społecznych Wójt Gminy przedstawia Radzie gminy na najbliższej sesji od dnia zakończenia konsultacji.

 

      § 10.1. Konsultacje społeczne są ważne bez względu na ilość osób w nich uczestniczących.

 

      2. Koszty przeprowadzenia konsultacji społecznych ponosi Gmina Ostróda.

Sporządził/a: Agnieszka Jakubowska
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 12.02.2008, ostatnia aktualizacja: 05.03.2008, odsłon: 1 139


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15229539
odsłon strony

Aktualnie mamy
20 gości