Uchwała Nr XVI/107/08

Rady Gminy Ostróda

z dnia 29 stycznia 2008 r.

 

w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa Sołectwa Wałdowo.

 

  Na podstawie § 21 ust. 1 w związku z § 29 ust. 2 Statutu Sołectwa Wałdowo, stanowiącego załącznik nr 28 do uchwały Nr XI/54/03 Rady Gminy w Ostródzie z dnia 8 września 2003r. w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw, Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje:

 

 § 1.1. Zarządza się wybory uzupełniające Sołtysa Sołectwa Wałdowo na dzień 15 lutego 2008r., na godz. 1800, w Świetlicy Parafialnej w Wałdowie.

 

2. O ile w wyznaczonym terminie i godzinie nie przybędzie na zebranie wymagana liczba mieszkańców, ustala się II termin wyborów w tym samym dniu z pół godzinnym przesunięciem.

 

3. Obrady zebrania przebiegać będą wg. następującego porządku obrad:

 

 1) Wybór Komisji Wyborczej.

 

 2) Ustalenie trybu przeprowadzenia wyborów.

 

 3) Zgłoszenie kandydatów na Sołtysa.

 

 4) Przeprowadzenie tajnego głosowania.

 

 5) Ustalenie wyników głosowania.

 

 6) Sporządzenie protokołu o wynikach wyborów.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda

Roman Nowakowski

 

Sporządził/a: Agnieszka Jakubowska
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 07.02.2008, ostatnia aktualizacja: 29.04.2008, odsłon: 1 305


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15235893
odsłon strony

Aktualnie mamy
22 gości