Uchwała Nr XVI/106/08

Rady Gminy Ostróda

z dnia 29 stycznia 2008r.

 

w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy, warunków i sposobu ich przyznawania.

 

      Na podstawie art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r.- Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600, Dz. U z 2007r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 158, poz. 1103, Nr 102,poz. 689, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821 ) Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje:

 

      § 1.1.W budżecie Gminy Ostróda wyodrębnia się corocznie środki finansowe z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z pomocy zdrowotnej, jako odpis od planowanych rocznych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

 

      2. Wysokość środków, o których mowa w ust.1 ustala, co rocznie Rada Gminy Ostróda w uchwale budżetowej.

 

      § 2. Środkami finansowymi, o których mowa w § 1, przeznaczonymi dla poszczególnych placówek proporcjonalnie do zatrudnienia, dysponuje dyrektor placówki.

 

      § 3. Do korzystania z pomocy zdrowotnej uprawnieni są nauczyciele, wychowawcy, inni pracownicy pedagogiczni zatrudnienie w placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ostróda, w wymiarze nie niższym niż połowa obowiązkowego wymiaru zajęć oraz nauczyciele tych placówek po przejściu na emeryturę lub rentę.

 

      § 4.1. Pomoc zdrowotna udzielana jest w celu wsparcia w dostępie do świadczeń zdrowotnych.

 

      2. Pomoc zdrowotna udzielana jest w formie bezzwrotnego świadczenia pieniężnego, w związku z:

 

   1/ przewlekłą chorobą nauczyciela,

 

   2/ leczeniem specjalistycznym,

 

   3/ długotrwałym leczeniem szpitalnym z koniecznością dalszego leczenia w domu,

 

   4/ leczeniem powypadkowym,

 

   5/ koniecznością zakupu sprzętu medycznego, ortopedycznego, rehabilitacyjnego.

 

      3. Pomoc zdrowotna udzielana jest jednorazowo w danym roku kalendarzowym.

 

      4. Wnioski o przyznanie pomocy zdrowotnej dyrektor placówki rozpatruje nie częściej niż raz na kwartał. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wniosek może być rozpatrywany w innym terminie.

 

      5. Wysokość pomocy, o której mowa w § 4 ust.2 ustala dyrektor w zależności od:

 

   1/ sytuacji materialnej nauczyciela,

 

   2/ wysokości kosztów poniesionych przez nauczyciela w związku z leczeniem,

 

   3/ czasu trwania choroby, jej przebiegu,

 

   4/ wysokości środków przeznaczonych na pomoc zdrowotną.

 

      § 6.1.Warunkiem przyznania pomocy zdrowotnej jest złożenie przez nauczyciela lub inną osobę w jego imieniu wniosku do dyrektora placówki według wzoru stanowiącego załącznik do uchwały.

 

      2. Do wniosku należy dołączyć:

 

   1/ zaświadczenia lekarskie o chorobie, pobycie w szpitalu,

 

   2/ oświadczenie z wyszczególnieniem poniesionych kosztów leczenia, zakupu leków, sprzętu leczniczego, rehabilitacyjnego, protez.

 

      § 7. Dyrektor placówki może otrzymać pomoc zdrowotną ze środków będących w dyspozycji placówki, po akceptacji wniosku i określeniu wielkości pomocy zdrowotnej przez Wójta Gminy Ostróda.

 

      § 8.1. Dyrektor placówki może powołać komisję w celu zaopiniowania składanych wniosków o udzielenie pomocy zdrowotnej. Komisja ma charakter doradczy, a jej opinia nie ma charakteru wiążącego.

 

      2. Skład komisji, o której mowa w ust. 1, jej zakres zadań, regulamin działania i sposób powołania ustala dyrektor placówki.

 

      § 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda.

 

      § 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko- Mazurskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda

Roman Nowakowski

 

 

Załącznik

do uchwały Nr XVI/106/08

Rady Gminy Ostróda

z dnia 29 stycznia 2008r.

 

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY ZDROWOTNEJ

 

..............................................................................................................

(wnioskodawca- imię i nazwisko, tel. kontaktowy)

 

 

...............................................................................................................

(Szkoła/placówka, w której wnioskodawca jest lub był zatrudniony)

 

 

Zwracam się z uprzejmą prośbą o przyznanie mi świadczenia pieniężnego na pomoc zdrowotną.

Uzasadnienie:

 

.................................................................................................................................

 

 

 

W załączeniu do wniosku przedkładam:

1/ zaświadczenia lekarskie o chorobie, pobycie w szpitalu,

2/ oświadczenie z wyszczególnieniem poniesionych kosztów leczenia, zakupu leków, sprzętu leczniczego, rehabilitacyjnego, protez.

 

 

 

Oświadczenie

Oświadczam, że średnia miesięczna wysokość moich dochodów (brutto) ze wszystkich źródeł, trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku wynosi:.....................zł,

słownie zł..............................................................................

 

 

.................................                                                                  ................................

  (miejscowość i data)                                                                   (podpis wnioskodawcy)

 

 

Decyzja

Przyznano (nie przyznano) pomoc zdrowotna w wysokości...............................

                                                                                               kwota

 

słownie zł..............................................................................................................

 

 

..........................................................................................

data i podpis osoby uprawnionej do przyznania świadczenia.

Sporządził/a: Janina Roman
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 05.02.2008, ostatnia aktualizacja: 05.02.2008, odsłon: 1 285


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15209779
odsłon strony

Aktualnie mamy
23 gości