Uchwała Nr XVI/104/08

Rady Gminy Ostróda

z dnia 29 stycznia 2008r.

 

w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Ostróda.

 

  Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. c i art. 58 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póżn. zm.) oraz art. 82 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U z 2005r. Nr 249 poz. 2104 z póżn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

 § 1. Zaciąga się pożyczkę długoterminową w wysokości 590.000,- zł., (słownie złotych: pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych), w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, na sfinansowanie planowanego w 2008 roku deficytu budżetu Gminy Ostróda, z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych pn.- „Modernizacja drogi gminnej i budowa kanalizacji deszczowej w Idzbarku I etap „ - kwota 410.000,- zł. -„Zakup nowego średniego samochodu pożarniczego z napędem 4x4 GBA 2,5/20 dla OSP Ornowo” - kwota 180.000,- zł.

 

 § 2. Źródłem spłaty kredytu wraz z odsetkami będą środki budżetowe- dochody własne Gminy Ostróda w latach 2008-2013.

 

 § 3. Formą zabezpieczenia spłaty kredytu i odsetek będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową.

 

 § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

 § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

 

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda

                                                                                   Roman Nowakowski

Sporządził/a: Teresa Ołowska
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 06.02.2008, ostatnia aktualizacja: 06.02.2008, odsłon: 1 042


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15229544
odsłon strony

Aktualnie mamy
18 gości