Uchwała Nr XVI/103/08

Rady Gminy Ostróda

z dnia 29 stycznia 2008r.

 

w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Ostróda.

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. c i art. 58 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r Nr 142, poz. 1591 z póżn. zm.) oraz art. 82 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r  Nr 249 poz. 2104 z póżn .zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

 § 1. Zaciąga się kredyt długoterminowy w wysokości 457.500,- zł., (słownie złotych: czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych), w Banku Ochrony Środowiska ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej, na sfinansowanie planowanego w 2008 roku deficytu budżetu Gminy Ostróda, z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.

„ Modernizacja nawierzchni wraz z budową sieci burzowej ul. Polna Kajkowo”.

 

 § 2. Źródłem spłaty kredytu wraz z odsetkami będą środki budżetowe- dochody własne Gminy Ostróda w latach 2008-2013.

 

 § 3. Formą zabezpieczenia spłaty kredytu i odsetek będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową.

 

 § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

 § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

 

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda

Roman Nowakowski

 

Sporządził/a: Teresa Ołowska
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 06.02.2008, ostatnia aktualizacja: 06.02.2008, odsłon: 1 103


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15229381
odsłon strony

Aktualnie mamy
31 gości