Uchwała Nr XVI/102/08

Rady Gminy Ostróda

z dnia 29 stycznia 2008r.

 

w sprawie ustalenia stawki opłaty miejscowej oraz zasad jej poboru.

 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220; Dz. U. z 2002r. Nr 62, poz. 558; Dz. U. z 2002r. Nr 113, poz. 984; Dz. U. z 2002r. Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717; Dz. U. z 2003r. Nr 162, poz. 1568; Dz. U. z 2002r. Nr 153, poz. 1271; Dz. U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055; Dz. U. z 2004r. Nr 116, poz. 1203; Dz. U. z 2005r. Nr 172, poz.1441; Dz. U. z 2006r. Nr 17, poz.128; Dz. U. z 2005r. Nr 175, poz.1457; Dz. U. z 2006r. Nr 181, poz.1337; Dz. U. z 2007r. Nr 48, poz. 327; Dz. U. z 2007r. Nr 138, poz. 974, Dz. U. z 2007r. Nr 173, poz.1218) oraz art. 19 pkt 1 lit. b i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych[1] (Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844; Dz. U. z 2005r. Nr 143, poz. 1199; M.P. z 2006r. Nr 72, poz. 721; M.P. z 2006r. Nr 75, poz. 758; Dz. U. z 2006r. Nr 220, poz.1601; Dz. U. z 2006r. Nr 225, poz. 1635; Dz. U. z 2006r. Nr 249, poz.1828; Dz. U. z 2006r. Nr 251, poz.1847; Dz. U. z 2006r. Nr 245, poz.1775; M.P. z 2007r. Nr 47, poz. 557; M. P. z 2007r. Nr 76, poz. 813) - Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

   § 1. Opłata miejscowa jest pobierana od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych w miejscowościach określonych uchwałą Nr XVI/101/08 Rady Gminy Ostróda z dnia 29 stycznia 2008r. w sprawie ustalenia miejscowości, w których pobiera się opłatę miejscową.

 

§ 2. Wysokość opłaty miejscowej za każdy dzień pobytu ustala się w kwocie 1,72 zł.

 

§ 3. Opłata miejscowa jest pobierana - od osób obowiązanych do jej uiszczenia - po upływie każdego dnia pobytu lub ostatniego dnia pobytu za cały okres pobytu w miejscowościach, o których mowa w §1 uchwały.

 

§ 4. 1. Zarządza się pobór opłaty miejscowej w drodze inkasa.

    

    2. Na inkasentów opłaty miejscowej wyznacza się właścicieli lub dzierżawców hoteli, pensjonatów, ośrodków wypoczynkowych, domów zakwaterowań oraz pól namiotowych.

 

3. Inkasenci na każdą pobraną kwotę opłaty miejscowej wydają pokwitowanie z kwitariusza przychodowego, wydanego przez Urząd Gminy Ostróda.

  

 4. Pobrane opłaty inkasent wpłaca do kasy Urzędu Gminy Ostróda raz w miesiącu do 10 – go następnego miesiąca.

 

§ 5. Ustala się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 10 % od zainkasowanej osobiście należności z tytułu opłaty miejscowej.

 

 § 6. Traci moc uchwała Nr XII/60/03 Rady Gminy w Ostródzie z dnia 15 października 2003r. w sprawie opłaty miejscowej.

 

 § 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

 

                                                           

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda

Roman Nowakowski

 [1] Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:

1)      dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992),

2)      dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999).

Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne

Sporządził/a: Katarzyna Borowska
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 05.02.2008, ostatnia aktualizacja: 05.02.2008, odsłon: 1 150


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15235884
odsłon strony

Aktualnie mamy
19 gości