Uchwała Nr XVI /112/08

Rady Gminy Ostróda

z dnia 29 stycznia 2008 r.

 

w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za wydzierżawione nieruchomości stanowiące własność Gminy Ostróda.

 

Na podstawie art. 40 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. / Rada Gminy uchwala co następuje;

 

§ 1. Ustala się stawki minimalne do wydzierżawiania, wynajmowania nieruchomości komunalnych:

 

1. Za m2 powierzchni użytkowej w stosunku miesięcznym;

 

a) budynku gospodarczego nie służącego do zaspakajania potrzeb mieszkalnych najemcy - 0,50 zł,

 

b) gruntu służącego do obsługi tych pomieszczeń - 0,10 zł.

 

2. Za m2 powierzchni użytkowej przeznaczonej na działalność gospodarczą nieuciążliwą / szewstwo, krawiectwo, fryzjerstwo, itp. / oraz niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej i garaże w stosunku miesięcznym;

 

a) lokal - 1,50 zł,

 

b) grunt do obsługi tych lokali - 0,50 zł .

 

3. Za m2 powierzchni przeznaczonej na działalność handlową /sklepy, kioski itp./  w stosunku miesięcznym;

 

a) lokal - 4,00 zł ,

 

b) grunt do obsługi tych lokali -0,50 zł.

 

4. Za m2 powierzchni na pozostałą działalność i cele publiczne /np. opieka zdrowotna, oświata, kultura, itp. /w stosunku miesięcznym;

 

a) lokal - 1,50 zł,

 

b) grunt do obsługi tych lokali - 0,50 zł.

 

5. Za m2 gruntu przeznaczonego do użytkowania rolniczego w stosunku rocznym;

 

a) powierzchni do 10 000 m2 - 0,02 zł

 

b) powierzchni powyżej 10.000 m2  - 0,01 zł.

 

6. Upoważnia się Wójta Gminy do każdorazowego ustalenia stawki czynszu w przypadku beprzetargowego wydzierżawienia, wynajmowania nieruchomości na okres łącznie nieprzekraczający 3 miesięcy.

 

7.Do powyższych stawek czynszu dolicza się podatek VAT i podatek od nieruchomości zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda.

 

 

§ 3. Traci moc Uchwała Nr 155/169/97 Zarządu Gminy w Ostródzie z dnia 13 listopada 1997 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za wydzierżawione grunty i budynki stanowiące mienie komunalne Gminy Ostróda.

 

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda

Roman Nowakowski

 

Sporządził/a: Jadwiga Soboczyńska
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 07.02.2008, ostatnia aktualizacja: 07.02.2008, odsłon: 1 219


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15209917
odsłon strony

Aktualnie mamy
16 gości