Uchwała Nr XVI /111/ 08

Rady Gminy Ostróda

z dnia 29 stycznia 2008 r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych i ustalenia stawki oprocentowania przy rozłożeniu ceny sprzedaży na raty.

 

Na podstawie art. 68 ust.1 pkt 7, art. 68 ust.1a, i art.70 ust.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ,Dz. U. Nr 281, poz. 2782, z 2005 r. Dz .U. Nr 130, poz.1087, Dz. U. Nr 169, poz.1420, Dz. U.. Nr 175, poz.1459, z 2006 r. Dz. U. Nr 104, poz. 708, Dz. U. Nr 220, poz.1601, Dz. U. Nr 220, poz.1600, z 2007 r. Dz. U. Nr 69, poz.468, Dz. U. Nr 173, poz.1218, - Rada Gminy Ostróda uchwala co następuje;

 

§ 1. 1. Wyraża się zgodę na udzielenie bonifikaty w wysokości 90% ceny ustalonej do sprzedaży, przy sprzedaży na rzecz najemców nieruchomości obejmującej lokal mieszkalny wraz z przynależnościami i udziałem w częściach wspólnych - stanowiącej udział we współwłasności. Bonifikata udzielona od ceny lokalu mieszkalnego obejmuje wszystkie składniki w jednakowej wysokości.

 

2. Jeżeli sprzedawana nieruchomość, będąca lokalem mieszkalnym, nie posiada udziału w nieruchomości wspólnej, bonifikata udzielana jest w wysokości 60 % od ceny wszystkich składników tej nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

 

3. Jeżeli przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość, lub jej część, na której w okresie 5 lat, przed przeznaczeniem do sprzedaży, Gmina jako właściciel przeprowadziła remont kapitalny lub poniosła nakłady, w celu polepszenia jej stanu, przekraczające 20% wartości nieruchomości lub jej części przeznaczonej do sprzedaży - przysługuje bonifikata w wysokości 60% ceny ustalonej do sprzedaży.

 

4. Nakłady poniesione na części wspólne nieruchomość rozliczane są proporcjonalnie do udziałów w tej nieruchomości.

 

§ 2. Wyraża się zgodę na zastosowanie stopy procentowej w wysokości 5% w stosunku rocznym w przypadku rozłożenia na raty niespłaconej części ceny za nabycie nieruchomości.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda.

 

 § 4. Traci moc Uchwała Rady Gminy Nr XXVI /124/ 04 z dnia 27 września 2004r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych i ustalenia stawki oprocentowania przy rozłożeniu ceny sprzedaży na raty.

 

 § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda

Roman Nowakowski

 

Sporządził/a: Jadwiga Soboczyńska
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 07.02.2008, ostatnia aktualizacja: 05.03.2008, odsłon: 1 140


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15209802
odsłon strony

Aktualnie mamy
24 gości