Uchwała Nr XVI / 110/ 08

Rady Gminy Ostróda

z dnia 29 stycznia 2008 r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze darowizny na rzecz Gminy Miejskiej Ostróda.

 

Na podstawie art. 11 ust. 2, art. 13 ust. 2 i ust. 2a i art. 6 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ,Dz. U. Nr 281, poz. 2782, z 2005 r. Dz .U. Nr 130, poz.1087, Dz. U Nr 169, poz.1420, Dz. U. Nr 175, poz.1459, z 2006 r. Dz. U. Nr 104, poz. 708, Dz. U. Nr 220, poz. 1601, Dz. U. Nr 220, poz.1600, z 2007 r. Dz. U. Nr 69, poz.468, Dz. U. Nr 173, poz.1218, Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje;

 

§1. 1. Wyraża się zgodę na zbycie działki Nr 142/2 o pow.0,2869 ha, położonej w obrębie Mała Ruś w miejscowości Wałdowo /droga /, stanowiącej własność Gminy Ostróda, w formie darowizny na rzecz Gminy Miejskiej Ostróda.

 

2. Darowizna przedmiotowej nieruchomości następuje dla realizacji celu publicznego, o którym mowa w art. 6 pkt.1 wyżej cytowanej ustawy o gospodarce nieruchomościami - przez Gminę Miejską Ostróda.

 

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda.

 

 

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda

Roman Nowakowski

 

 

Sporządził/a: Jadwiga Soboczyńska
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 07.02.2008, ostatnia aktualizacja: 07.02.2008, odsłon: 1 127


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15229551
odsłon strony

Aktualnie mamy
20 gości