Uchwała Nr XV/99/2015
Rady Gminy Ostróda
z dnia 30 grudnia 2015 r.
 
w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015.
 
     Na podstawie art. 263 ust. 2 i ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) – Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje:
 
     § 1. Ustala się wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015 oraz określa ostateczne terminy dokonania wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
 
     § 2. Ustala się plan finansowy wydatków, o których mowa w § 1 , w podziale na działy, rozdziały klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków majątkowych , zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
 
     § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda.
 
     § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Gminy Ostróda
Janusz Sadowski
 
Data przekazania do publikacji: 05.01.2016r.
Osoba przekazująca: Barbara Bigaj
 
 
 Załącznik Nr 1
 do Uchwały Nr XV/99/2015
 Rady Gminy Ostróda
 z dnia 30.12.2015r.
 
Wykaz planowanych wydatków budżetu gminy, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015.
 
 
Lp.
Dz.
Rozdz.
Wyszczególnienie
Kwota
Termin realizacji
1
2
3
4
5
6
1
010
01010
Dokumentacja projektowa pn. „Modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Pietrzwałd”
16.445,00
30.06.2016
2
710
71004
Dokończenie opracowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ostróda do umowy Nr RGP.6722.1.2015
7.500,00
30.06.2016
3
710
71004
Dokończenie opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego do umów:
Nr RGP.6722.4.2015
Nr RGP.6722.5.2015
16.986,00
30.06.2016
4
900
90019
Dokumentacja projektowa pn.” Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną tłoczno- grawitacyjna oraz siecią wodociągową w m. Gierłoż”
17.000,45
30.06.2016
 
 
 
Razem
57.931,45
 
 
 
 
Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XV/99/2015
Rady Gminy Ostróda
z dnia 30.12.2015 r.
 
Plan finansowy wydatków budżetu gminy, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015.
 
Dz.
Rozdz.
Wyszczególnienie
Plan wydatków
Ogółem
z tego wydatki majątkowe
1
2
4
5
6
010
 
Rolnictwo i łowiectwo
16.445,00
16.445,00
 
01010
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
16.445,00
16.445,00
710
 
Działalność usługowa
24.486,00
-
 
71004
Plany zagospodarowania przestrzennego
24.486,00
 
900
 
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
17.000,45
17.000,45
 
90019
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
17.000,45
17.000,45
 
 
Razem
57.931,45
33.445,45
 

Sporządził/a: Barbara Bigaj
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 06.01.2016, ostatnia aktualizacja: 06.01.2016, odsłon: 999


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16682747
odsłon strony

Aktualnie mamy
17 gości